Juridische informatie

Alle documenten die op deze site worden voorgesteld, hebben enkel een informatieve waarde en kunnen dus niet worden beschouwd als documenten die juridisch rechtsgeldig zijn. De wet- en reglementteksten die in hun geconsolideerde vorm worden voorgesteld, worden louter ter informatie vermeld. Bijgevolg creëren zij geen andere rechten of verplichtingen dan die welke voortvloeien uit de wettelijk goedgekeurde en bekendgemaakte juridische teksten; enkel laatstgenoemde zijn rechtsgeldig.
Het redactiecomité is niet aansprakelijk voor de informatie die op deze site wordt verstrekt. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan en wij zullen proberen de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd.
Het redactiecomité kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten of eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of het gebruik van deze site, of voor schade of een virus waardoor uw computer of uw informaticamaterieel zou worden aangetast.

Sommige van de documenten die op deze site worden verspreid, kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie die afkomstig is van andere organisaties. Het redactiecomité garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of de juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst dienaangaande elke aansprakelijkheid van de hand. De verenigingen, organisaties en internetsites die op deze site worden opgegeven, zijn objectief gekozen met als enige bedoeling aan de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. Wij kunnen de volledigheid, de juistheid of de updating van de informatie niet garanderen. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

Deze website en de informatie en toepassingen die hij bevat, zijn eigendom van het redactiecomité. Behoudens andersluidende vermelding zijn de rechten niet het voorwerp van enige beperking in de tijd en gelden zij voor alle landen. Er is geen voorafgaande toestemming vereist voor de volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website, op voorwaarde dat elke reproductie de bron '© www.goedgewassen.be' vermeldt, en op voorwaarde dat de correctheid van de informatie niet wordt aangetast. De creatie van hyperlinks naar de site is vrij en daarvoor is geen enkele voorafgaande toestemming vereist. Vertalingen die uit eigen beweging worden gemaakt, moeten vergezeld gaan van de vermelding 'vertaling niet gemaakt door de auteur van de tekst' met opgave van de bron.

De niet-naleving van deze bepalingen en elk ongepast gebruik van de site of van een gedeelte ervan zullen worden vervolgd.
Het is niet uitgesloten dat deze informatie in de toekomst zal worden aangepast. Wij vragen u dan ook deze informatie van tijd tot tijd te herlezen om op de hoogte te blijven van de eventuele aanpassingen.

Het redactiecomité bestaat uit medewerkers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Detic en Comeos